Nasze publikacje

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA GRUPY 4-5 LATKÓW

Znacznik:

TEMAT: „Ktoś puka, ktoś woła” – bądź ostrożny.

Cele ogólne:
1. Uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji wynikających z nieprzestrzegania zakazów, próśb, ostrzeżeń rodziców.
2. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Cele szczegółowe:
1. Dziecko wie, że dorosłym nie zawsze należy ufać.
2. Wie, jak należy zachować się , gdy do drzwi puka ktoś obcy.

SCENARIUSZ OBCHODÓW ŚWIĘTA PLUSZOWEGO MISIA – 25 LISTOPADA

Znacznik:

CELE OGÓLNE:

1. Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek.
2. Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi.
3. Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych.
4. Zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowego misia.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:
1. Zna historię powstania pluszowego misia.
2. Umie rozwiązywać zagadki.
3. Potrafi ułożyć obrazek w całość z części.

ROLA RODZINY W KSZTAŁTOWANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

Znacznik:
Rodzina jest pierwszym środowiskiem czytelniczym dziecka. To tu zostanie ukształtowany jego negatywny bądź pozytywny stosunek do literatury. Początkowo książka jest jedynie elementem zabawy. Małe dziecko z zainteresowaniem ogląda obrazki, próbuje określić ich treść. Z czasem dopiero przechodzi do etapu, kiedy może uczestniczyć już w procesie odbioru literatury, w którym pośredniczy ktoś z dorosłych. W rodzinie odbywa się zwykle inicjacja literacka, tu też powinien zostać nawiązany trwały kontakt z książką. Jeśli natomiast środowisko rodzinne nie pojmuje roli książki w życiu człowieka, a klimat w jakim wzrasta dziecko pozbawiony jest uznania dla niej - to właśnie środowisko rodzinne może stać się miejscem zerwania na zawsze kontaktu z książką.

ZNACZENIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH W ROZWOJU DZIECKA

Znacznik:
Zainteresowania czytelnicze stanowią istotny element prawidłowego rozwoju dziecka. Nie powstają one jednak samorzutnie, ale są kształtowane w procesie wychowawczo - dydaktycznym, co stawia określone zadania przed rodzicami i nauczycielami. Organizowanie startu czytelniczego dziecka powinno być ciągiem przemyślanych poczynań, polegających na szukaniu i proponowaniu takiej literatury, która znajdzie w psychice dziecka odpowiednio silny oddźwięk. Oddziaływanie książki na rozwój dziecka jest wielostronny. Przekazuje ona wiedzę o świecie, ma ogromny wpływ na wolę i uczucia, na kształtowanie postawy życiowej i charakteru, na krystalizowanie się zainteresowań. Wartościowa lektura pomocna jest w formułowaniu zasad społeczno - moralnych dziecka. Budzi również jego estetyczne przeżycia. W oparciu o konkretną baśń, wiersz, czy opowiadanie można pomóc dziecku w pełniejszym zrozumieniu świata, można zaspokoić jego potrzebę kontaktu z pięknem, można odnaleźć ważną prawdę moralną.

NAUKA CZYTANIA JUŻ W PRZEDSZKOLU WG KONCEPCJI METODYCZNEJ DR IRENY MAJCHRZAK

Znacznik:
Nabywanie umiejętności czytania to przełomowy etap w życiu każdego dziecka. Jest to proces skomplikowany, wieloetapowy który kształtuje się w zależności od możliwości rozwojowych jednostki, jego właściwości psychofizycznych, wewnętrznej motywacji oraz przez stosowanie odpowiedniej metody nauki czytania.
Obowiązująca obecnie Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego daje szersze możliwości dostosowania oddziaływań dydaktycznych do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dziecko powinno uczyć się w sposób możliwie najefektowniejszy, zgodny z kierunkiem jego zainteresowań i uzdolnień. Bardzo ważną rolę pełni nauczyciel. To od niego zależy jaki przyjmie kierunek pracy z dziećmi, jakie będzie stosował metody, środki i formy pracy wychowawczo-dydaktycznej.

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

Znacznik:

ARTYKUŁ I RADY DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego rozwoju społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia. Dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka, ponieważ instytucjonalny charakter opieki nad dziećmi, wymaga od niego pewnego podporządkowania się panującej tam organizacji. Nowe warunki budzą niepokój, niepewność. Potrzebne są pozytywne doświadczenia i czas, aby zaakceptować nową rzeczywistość i przystosować się do niej. Poza tym silna więź emocjonalna z mamą i innymi domownikami sprawia, że zostaje zachwiane u dziecka poczucie bezpieczeństwa. Przeraża je płacz, hałas, śmiech, głośne rozmowy. Nowe otoczenie to własność społeczna, a przestrzeń jest dużo większa i inna od domowej. Obowiązują w niej nowe zasady, przez co obserwuje się u dzieci poczucie zagubienia, a pojęcie "moje przedszkole" utożsamiają tylko ze swoją salą. Trudności w adaptacji mogą wiązać się też z brakiem orientacji w zakresie organizacji i rytmu dnia przedszkolnego. Tą wiedzę dziecko posiądzie dopiero w miarę zdobywania własnych, nowych doświadczeń. Wymaga to dużego zaawansowania rodziców i personelu przedszkola oraz wzajemnej korelacji działań Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane przez siebie przedszkole, wychowawców pracujących w grupie, ich metody pracy, tym samym zwiększają szansę swojemu dziecku w procesie adaptacji. Dziecko szybciej przyzwyczai się do placówki i zniesie niedogodności, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i swoich rodziców. Dlatego też współczesny rodzic winien przygotować siebie samego i swoje dziecko do nowej roli społecznej tj." roli przedszkolaka".

SCENARIUSZ KONKURSU "BAŚNIE ANDERSENA"

Znacznik:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6-letnich. Dotyczy bajek Andersena czytanych w związku z akcją "Cała Polska Czyta Dzieciom". W konkursie liczy się prawidłowo wykonane zadanie bez względu na czas jego trwania. Za każda dobrą odpowiedź czy rozwiązanie, drużyna otrzymuje w nagrodę punkt.

Cele ogólne:

  • Popularyzacja literatury dziecięcej,
  • Dzielenie się swoją wiedzą, nt. treści bajek i głównych bohaterów,
  • Rozwijanie ekspresji werbalnej, percepcji wzrokowej i słuchowej w trakcie rozwiązywania zagadek bajkowych,
  • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie

RECENZJA KSIĄŻKI P.G. ZIMBARDO PT. "NIEŚMIAŁOŚĆ"

Znacznik:

P.G. Zimbardo postanowił w swej książce rozprawić się z problemem, który dotyka większość z nas. Rzadko spotykamy osoby, które mogą powiedzieć o sobie, że nie czuły nigdy onieśmielenia, że nie znalazły się w sytuacji, która powodowała strach, trudności z mówieniem, doborem argumentów. Temat znany nam wszystkim, szczególnie pedagogom spotykającym na swej drodze nieśmiałe dzieci. Często zastanawiamy się skąd ona się bierze, dlaczego dotyczy mnie, a mój kolega, brat nie mają tego problemu?

TURNIEJ Z MISIEM USZATKIEM I BYSTRYM SZEŚCIOLATKIEM

Znacznik:

Dnia 24.03.2004r. w Przedszkolu nr 5 odbył się międzyprzedszkolny Turniej z Misiem Uszatkiem i bystrym 6-latkiem.
W imprezie tej udział zgłosiły wszystkie zduńskowolskie przedszkola wykonując plakat- techniką collage - gospodarza placówki Misia Uszatka.
Prace te umieszczone zostały na wystawie, którą to mogli podziwiać wszyscy uczestnicy zabawy.
Pomysłodawcami, organizatorami oraz prowadzącymi tegoż turnieju były nauczycielki Katarzyna Kopka i Renata Matuszewska.

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY - SCENARIUSZ PODWIECZORKU ANDRZEJKOWEGO Z UDZIAŁEM RODZICÓW

Znacznik:

Cel ogólny:
Stwarzanie możliwości udziału rodziców z dziećmi w integracyjnych imprezach przedszkolnych.

Cele operacyjne:

dziecko:

  • zna zwyczaje i tradycje andrzejkowe,
  • prezentuje poznany taniec, uczestniczy w zabawach tanecznych,
  • umie wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z rodzicami.